Α' Λυκείου

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών:

  • Η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες έννοιες.
  • Η προσαρμογή τους στην νέα βαθμίδα εκπαίδευσης.
  • Η συμπλήρωση γνώσεων από την φοίτηση στο γυμνάσιο.
  • Η εξάσκηση στο γραπτό λόγο.
  • Η δημιουργία κριτικής σκέψης.
  • Η οργάνωση – μεθόδευση της προσπάθειας των μαθητών.
  • Η σωστή αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μαθητών και η επιλογή κατεύθυνσης.
  • Η εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου, διδάσκοντας τον μαθητή να μελετά σωστά.

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 2
Έκθεση 2