Α' Γυμνασίου

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών:

  • Η συμπλήρωση και κατανόηση εννοιών.
  • Η δημιουργία υποδομής για την ομαλή πορεία στις επόμενες τάξεις.
  • Η εξοικείωση με τις γραπτές εξετάσεις.
  • Η εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου, διδάσκοντας τον μαθητή να μελετά σωστά.

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Αρχαία 2
Έκθεση 2